Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Tào Thực, cái nhìn xuyên 2.000 năm về Đại Việt


Đọc Tam Quốc diễn nghĩa có đoạn nổi tiếng người anh Tào Phi muốn loại trừ đứa em của mình là Tào Thực bằng cách bắt làm 1 bài thơ trong vòng bảy bước chân (còn hơn cả 6 nốt nhạc, thật nham hiểm). Trong thế cùng đường, Tào Thực bất kì xuất ý để lại một bài "Thất bộ thi" trứ danh cho hậu thế: (mình chỉ nhớ tiếng Việt)

Củi đậu nấu đậu sôi
Đậu khóc ở trong nồi
Vốn sinh cùng một gốc
Đốt nhau chi vậy ôi.

Lan man với tin tức thời sự chắp vá gần đây cái gì là họp hội, cái gì là đồng chí lạ, tội danh lạ ù cả tai mình bỗng thấy bài này cứ như là sấm truyền về nước Nam 2000 năm trước. May mà tay này đã bị Tào Phi cho về vườn, chứ nếu hắn cầm binh, thì e Đại Việt đến nay đã thành Giao Chỉ quận mất rồi.